How does Brainline work?

Brainline is a complete school curriculum on compact disc, a unique schooling system with the personal computer as its delivery vehicle. But we are much more than that – we are a learning community – a large group of people learning together, discussing concerns in the learning environment, making friends and solving problems, as we find our way in the vast world of education.

The compact disc contains (in almost all the grades) a full year’s content in all subjects and learning areas and grades, at school level from grade 1 (one) to 12 (twelve), in both English and Afrikaans.

Here are some of the aspects of the Brainline Learning World.

DVD with complete course material:

All the study material, required by the learner, to complete his/her learning for the academic year, is provided on the disc. If it is not available on the DVD, we provide the books (grade 10 – 12) and an accompanying work schedule.

The study material can be provided for grades 1 to 12, in both English and Afrikaans.

The lesson content is printed out on a printer, making the lessons conveniently paper-based.

Some lesson material, in most grades (usually for revision or sharpening memorisation skills) is provided as interactive material on the computer. This adds to the enjoyment of the learning experience, especially in the languages and mathematics.

Assessment:

Brainline complies with all the curriculum requirements of the Department of Education. The assessment process comprises of the following:

A) Formative assessment – where the parent is actively involved in the learning process, guides the learner, and takes corrective action where necessary. This is aided by the assignments and memorandums, provided with each lesson. As a result, the parents/guardian/tutor is assisted in his/her endeavour to stay actively involved in guiding the learner, without the necessity of an in-depth knowledge of the subject matter.

This type of assessment may or may not be actively recorded, but is mostly a verbal communication between learner and tutor.

Interactive work automatically recorded on the hard drive of the computer. Assignments to lessons recorded in the files of the learners as they work through the lesson material.

B) Summative assessment – where the progress of the learner is actively recorded during the course of the year. Requirements for this assessment is done in the following way:

  1. A first and third term assignment, accompanied by memorandums (secured by passwords), done by the learner and marked by the parent/tutor/guardian, to aid corrective measures in the learning environment. The marked assignments are moderated by Brainline and therefore need to be submitted onto the brainONLINE site in their respective forums.
  2. A June exam, accompanied by memorandums (secured by passwords), done by the learner and marked by the parent/tutor/guardian, to aid corrective measures in the learning environment. This exam is moderated by Brainline and therefore needs to be electronically submitted to us, by uploading the marked file onto brainONLINE.
  3. A November exam, marked by Brainline.
  4. A portfolio which needs to be done during the year, in grades 8 to 12. This is an essential part of the academic requirements as set by the Department of Education and can be a valuable tool in maintaining a steady pace of work throughout the year. The portfolios are moderated by Brainline.

Hoe werk Breinlyn?

Breinlyn is ‘n hele skoolleerplan op laserskyf (CD), ‘n unieke onderrigstelsel met die persoonlike rekenaar (PC) as besorgingsmiddel. Maar ons is baie meer as net dit: ons is ‘n studie gemeenskap – ’n groot groep mense wat saam leer, wat bekommernisse in die onderrigomgewing bespreek, wat vriende maak en probleme oplos – terwyl ons ons pad vind in die eindelose wêreld van onderwys en opleiding.

Die laserskyf bevat die volle jaar se werk in die meeste van die vakke en leer-areas op skoolvlak, vanaf graad 1 tot graad 12, in beide Engels en Afrikaans.

Elemente van Breinlyn Leerwêreld sluit die volgende in:

DVD met volledige kursusmateriaal:

Al die studiemateriaal wat deur die leerder benodig om sy/haar leerplan vir die akademiese jaar te voltooi, word op die CD verskaf. Indien die werk nie op die CD beskikbaar is nie, verskaf ons boeke (Graad 10-12), sowel as ‘n meegaande werkplan.

Die studiemateriaal kan voorsien word vir grade 1 tot 12, in beide Afrikaans en Engels.

Die lesmateriaal is in pdf-formaat, wat maklik op papier uitgedruk kan word, indien nodig.

Sommige lesmateriaal (gewoonlik vir hersieningsdoeleindes, of om memoriseringskundigheid te oefen) word as interaktiewe materiaal op die rekenaar verskaf. Dit dra by tot die genot van die leeronder-vinding, veral in wiskunde en die tale.

Assessering:

Breinlyn volg die leerplanvereistes van die Departement van Onderwys. Die assesseringsproses sluit die volgende in:

A) Formatiewe assessering – waar die ouer aktief betrokke is in die leerproses, deur die leerder leiding te gee en regstellende aksie te neem waar nodig. Die ouer word hiermee gehelp deur die opdragte met memoranda wat by die lesse ingesluit is. Die ouer/voog/tutor word dus bygestaan is sy/haar pogings om aktief betrokke te wees by die leerder se studies, sonder om diep kennis van die vak benodig word.

Interaktiewe werk word outomaties op die rekenaar se hardeskyf opgeneem. Leerders stoor ook die antwoorde van les aktiwiteite op hulle rekenaar wanneer hulle deur die lesse werk.

B) Summatiewe assessering – waar die leerder se vordering formeel op rekord gestel word gedurende die jaar. Die assessering word soos volg gedoen:

  1. ‘n Eerste en derde termyn-toets wat deur die leerder uitgevoer word en dan gemerk word. Memoranda, wat deur wagwoorde beskerm word, word beskikbaar gemaak. Aangesien Breinlyn die gemerkte opdragte modereer, moet dit op brainONLINE opgelaai word. Leerders kry duidelike instruksies van waar om elke opdrag op te laai.
  2. ‘n Junie eksamen, geskryf deur die leerder en word gemerk deur ons. Memoranda (met wagwoorde) word beskikbaar gemaak.
  3. ‘n November eksamen, wat deur Breinlyn gemerk word.
  4. ‘n Portefeulje wat deur die jaar gedoen word, in grade 8 tot 12. Dit is ‘n noodsaaklike deel van die akademiese vereistes wat deur die Departement van Onderwys opgestel is, en is ‘n waardevolle instrument in die handhawing van ‘n egalige werkstempo regdeur die jaar. Die portefeuljewerk vorm ’n deel van die student se jaarpunt. Die portefeuljes word deur Breinlyn gemodereer, dus moet hulle ook gemerk en dan op brainONLINE opgelaai word.